Vállalatok általános kérdései

Sok esetben felmerülnek általános kérdések a csatlakozni szándékozó vállalatoknál. Ezekre segítünk választ adni az alábbiakban.

 • MELYEK A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ VÁLALLATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK KÖTELEZŐ ELEMEI?

A www.dualisdiploma.hu és a www.oktatas.hu oldalról lehetőség van a duális együttműködési megállapodás mintadokumentumának letöltésére. Az együttműködési megállapodás kötelező elemeit a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet 16.§ c) pontja deklarálja. Ennek kötelező elemeihez a http://www.dualisdiploma.hu/documents/partnerszervezeti-tajekoztato-es-instrukcio.pdf dokumentum ad segítséget.

Külön kiemelendő, hogy az együttműködési megállapodás kötelező eleme a gazdálkodó szervezet hallgatói létszám megadása is.

 • MILYEN KÖVETELMÉNYEKNEK KELL MEGFELELNIE A DUÁLIS KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYNEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETNEK? 

A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendeletben rögzített felhatalmazása alapján a Duális Képzési Tanács segíti a duális képzések megfelelő szervezési és minőségi elvárásainak kialakítását. A testület határozza meg azokat a követelményeket, amelyek a felsőoktatási duális képzésben a szakmai gyakorló helyként közreműködő vállalattól, szervezettől, illetve a gyakorlati képzésben résztvevő szakembertől elvárhatók. A duális képzésben részt vevő gyakorlati képzőhelyeknek csak a Tanács által elfogadott általános Követelményrendszernek kell megfelelniük.

 • HOGYAN ZAJLIK A DUÁLIS KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MINŐSÍTÉSE? 

A duális felsőfokú képzésben, a gyakorlati képzésben részt vevő gazdasági szervezet minőségbiztosítási látogatása azt követően kezdődik, amikor a felsőoktatási intézmény és szervezet között létrejön az együttműködési megállapodás. A megállapodás kapcsán első körben a felsőoktatási intézmény dönt arról, hogy az adott képzéshez kapcsolódóan a szervezet partner tud lenni az oklevélhez vezető képzésben. Az együttműködő gazdasági szervezetek látogatása folyamatos, amelyet a Duális Képzési Tanács megbízásából az Oktatási Hivatal Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztálya végez. A duális képzésben részt vevő partnerszervezeteknek a Duális Képzési Tanács által elfogadott általános követelményeknek kell megfelelniük.

A partnerszervezetek, szakmai gyakorlóhelyek nyilvántartásba vételét a felsőoktatási intézménynek kell kezdeményeznie az Oktatási Hivatalnál. Elfogadásukról a Duális Képzési Tanács dönt.

 • MENNYI IDŐT KELL ELTÖLTENI A HALLGATÓNAK A GYAKORLATI KÉPZÉST LEBONYOLÍTÓ VÁLLALATNÁL?

A felsőoktatási intézmény és a duális képzésben résztvevő vállalat, szervezet „osztozik” a képzés feladatain és a képzési időn: a hallgató által a duális gyakorlatnak  helyt adó szervezetnél eltöltött ideje el kell, hogy érje az intézményi szakaszok összes idejének legalább 80%-át. Ezt az arányt a teljes képzési idő alatt szükséges elérni, az időbeosztásról az intézmény és vállalat közösen dönthet, azonban minden tanévben a két intézményi szakaszt egy gyakorlati (vállalatnál eltöltött szakasz) kell, hogy kövessen.  

 • LESZ-E LEHETŐSÉG A JÚLIUSI PONTHATÁR MEGÁLLAPÍTÁST KÖVETŐEN AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREKNÉL MEGMARADT ÜRES HELYEK FELTÖLTÉSÉRE, ILLETVE AZ IDŐKÖZBEN BEVONT ÚJ PARTNEREK HELYEINEK FELTÖLTÉSÉRE?

Amennyiben a ponthatárok megállapítása után kiderül, hogy duális partner vállalatnál marad betöltetlen hallgatói hely, akkor annak betöltésére egy második körös kiválasztás keretében legkésőbb adott év szeptember 30-ig sor kell kerüljön. Ezen határidőig a hallgatói munkaszerződést is meg kell kötni a hallgatóval, aki már beiratkozott a felsőoktatási intézménybe. A kiválasztáson azon személyek vehetnek részt, akik az adott alapképzésen, vagy mesterképzésen a felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyt létesítettek és más vállalattal duális szerződést nem kötöttek. 

 • GYAKORLATI KÉPZÉS ADMINISZTRATÍV KÖVETELMÉNYEI: JELENLÉT, FOGLALKOZÁSI NAPLÓ, MEGENGEDETT HIÁNYZÁS MÉRTÉKE ÉS ENNEK VEZETÉSE HOGYAN TÖRTÉNIK?

Mindig az adott vállalat belső eljárásainak megfelelően történik, figyelembe véve a hatályos munkajogi szabályozást.

 • HOGY FOG TÖRTÉNNI A VIZSGÁZTATÁS A VÁLLALATNÁL?

A vállalat írásban értékeli a hallgató teljesítményét - figyelembe véve az adott vállalat saját értékelési módszereit. A szak tantervében meghatározott ellenőrzési, vizsgáztatási rendszer a felsőoktatási tanulmányok alatt érvényesül. A hallgató vizsgáit ugyanúgy teljesíti az intézményben, mint a nem duális képzésben részt vevő hallgatók. Amennyiben az felsőoktatási intézmény erre lehetőséget biztosít, a szorgalmi időszakban "elővizsgák" is szervehetők, így a vizsgaidőszak kevésbé befolyásolja a hallgató munkavégzését a vállalatnál. Az intézményi tanterv, és a vállalati gyakorlat két párhuzamos szakasza a képzésnek.

 • MILYEN FELTÉTELEKKEL ÉS MEKKORA ÖSSZEGIG CSÖKKENTHETŐ A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS?

A képzésben részt vevő gazdasági szervezeteknek a szakképzési hozzájárulásról szóló hatályos rendelkezése biztosítja annak a lehetőségét, hogy a bruttó kötelezettsége mértékéig a hivatkozott gyakorlati képzésre megállapított normatívát csökkentő tételként elszámolja. A 280/ 2011. (XII. 20.) Korm. rendelet szabályozza a gyakorlati képzés szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásának számítását. 

A 280/2011. (XII. 20.) kormányrendelet azt eredményezi, hogy egy hallgató után a gyakorlati képzési normatíva napi összegét – az alacsonyabb költségigényű – szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományi képzési területen az alapnormatíva (jelenleg 480.000 Ft) összegének 75-tel (6400 Ft/nap/fő), míg – a magasabb költségigényű – a műszaki, informatika, agrár és természettudományi képzési területen alapnormatíva összegének 56-tal (8571/nap/fő) történő elosztásával kell kiszámítani.

A 75-tel elosztott mértékű normatíva esetében a gazdasági szervezet által fizetett hallgatói juttatás 75 százalékát, az 56-tal osztott képzési területeken a hallgatói juttatást teljes egészében fedezné a normatíva a duális felsőoktatásban résztevő gazdálkodók részére.

A módosító rendelet alapján a kedvezőbb felsőoktatási normatívát 2017. január 1-től vehetik igénybe a gazdálkodó szervezetek. 

A Magyar Közlöny vonatkozó, 2016. november 17-én megjelent száma az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/f2f5681393c0b7f2c64c84093a65990cb11f8a99/megtekintes

 • AZ ÉV 365 NAPJÁRA KELL FIZETNI A HALLGATÓNAK JÁRÓ DÍJAT?

A vállalat a képzés teljes idejére, 12 hónapra minden évbenköteles díjazásban részesíteni a hallgatót mind a vállalati, mind az intézményi periódusok alatt. A jelenleg hatályos rendelkezések szerint 2018. január 1. napjától a minimálbér összege bruttó 138.000,- forint. A duális hallgatók számára minimálisan adható heti juttatás a minimálbér összegének 15%-a, tehát 20.700,- forint/hét, amely adó- és járulékmentesség miatt nettó összegként értelmezendő. A fentiek alapján a hallgatói díjazás, 12 hónapon keresztül, átlagosan havi 89.700 Ft juttatást jelent. A fentiek az Nftv. 44. § (3) a) pontja által meghatározott minimum adható juttatásokat hivatottak szemléltetni, a hallgatói munkaszerződésben ettől a partnervállalat eltérhet, a maximum bér mértéke nincsen meghatározva. A hallgatói jogviszony keretében fizetett összeg adó- és járulékkedvezményekkel jár, így arányaiban a normál minimálbérnél is alacsonyabb fizetési kötelezettséget jelenthet a vállalatok számára.

 • Mikor kell adót és járulékot fizetnem a duális képzésben kapott havi díjazásért?

A duális képzésben kapott havi díj a mindenkori havi minimálbér értékéig adómentes. 2018-ban 138.000 Ft-ig a duális képzésért kapott havi díj adómentes, adót fizetni csak a 138.000 Ft-ot meghaladó rész után kell, az adó mértéke 15%.

Az 1997. évi LXX. törvény (Tbj.) 11. §. (2) b) szerint a biztosítás nem terjed ki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra.

Ebből pedig az következik, hogy a hallgatói munkaszerződés díjazásából (annak összegétől függetlenül) egyéni járulékokat nem kell vonni, illetve a munkáltatónak szociális hozzájárulási adót fizetnie (2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete a szociális hozzájárulási adóról 455. § (3) d) alapján). 

 • ÚJRAMINŐSÍTÉS MILYEN IDŐKÖZÖNKÉNT VAN? MI TÖRTÉNIK, HA NEM FELEL MEG IDŐKÖZBEN A VÁLLALAT A FELTÉTELEKNEK?

Az együttműködési megállapodás időtartama lehet határozatlan vagy határozott idejű. Határozott idő esetén a teljes képzési időre szól az együttműködési megállapodás. A megállapodás feltételeiben, illetve annak felbontási lehetőségéről az intézménynek és a vállalatnak kell megegyeznie. Az intézménynek és a gazdálkodó szervezetnek kell dönteni arról, hogy megújítja-e az együttműködést egy újabb időszakra. A képzés tekintetében a programakkreditáció a MAB szakértői véleményére épít. A képzési duális formában történő indítása során a felsőoktatási intézmény és a DKT minősíti a szervezetet.

Amennyiben az Oktatási Hivatal Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztálya által vezetett minőségbiztosítási látogatás súlyos hiányosságot tár fel, úgy a látogatóbizottság javasolhatja a duális minősítés elvételét a partnerszervezettől a Duális Képzési Tanácsnál.

 • TOVÁBBFOGLALKOZTATÁSI HŰSÉGIDŐ KIKÖTÉSE LEHETSÉGES-E A HALLGATÓVAL? (PL. TANULMÁNYI SZERZŐDÉS ALAPJÁN)

Alapszabályként a hallgatói munkaszerződés kötelezően nem tartalmazhat ilyen kötelezettséget; a felek közös akarattal ettől eltérően megállapodhatnak.

 • HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉSRE KÉSZÜL-E SABLON?

A hallgatói munkaszerződés minta a www.dualisdiploma.hu vagy a www.oktatas.hu  oldalról tölthető le a következő linkek egyikén: http://dualisdiploma.hu/downloads vagy https://www.oktatas.hu/felsooktatas/dualis_kepzes/letoltheto_dokumentumok

 • VAN-E ELŐÍRÁS ARRA, HOGY PONTOSAN MILYEN OKTATÁSBAN RÉSZESÜL, ILLETVE MILYEN TEVÉKENYSÉGET KELL VÉGEZNIE A HALLGATÓNAK A GYAKORLATI IDŐ ALATT?

DKT határozata alapján a gyakorlati idő négyféle tevékenységből tevődik össze: 1)  munkavégzési (puha) készségek fejlesztése, 2) specifikus vállalati gyakorlati ismeretek oktatása, 3) mentorált egyéni munka, 4) önálló (pl. projektjellegű) munkavégzés.

 • VAN-E ELŐÍRÁS ARRA, HOGY PONTOSAN MENNYI IDŐT, ÉS MILYEN BEOSZTÁSBAN KELL A VÁLLALATNÁL TÖLTENIE A HALLGATÓNAK?

A DKT határozata alapján a vállalatnál eltöltött gyakorlati időnek el kell érnie az intézménynél töltött teljes képzési idő 80%-át. Ezt az arányt alapképzési szak esetében hét félévre vonatkozóan kell értelmezni. Alapszabály továbbá, hogy minden második intézményi szakasz után egy vállalati gyakorlati szakasznak kell következnie.

 • HONNAN TUDJA MEG A HALLGATÓ, HOGY MELY VÁLLALATHOZ KERÜL?

A vállalatok saját kiválasztási rendjük alapján végzik el a hallgatók előzetes kiválasztását, június 30-ig. A kiválasztási folyamat megszervezését az adott felsőoktatási intézmény segíti. A vállalat értesíti ki a jelentkezőket a kiválasztás eredményeiről július 5-ig, annak érdekében, hogy a jelentkezőnek az eredmény tudatában még lehetősége legyen a sorrendmódosításra július 8-ig. A duális képzési formára a vállalat által június 30-ig kiválasztott jelentkezőknek az általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében felvételt kell nyerniük az adott felsőoktatási képzésre. Amennyiben a ponthatár megállapítását követően kiderül az, hogy az adott felsőoktatási képzésre a kiválasztott jelentkező nem nyert felvételt, akkor a felvételt nyert és beiratkozott - de más vállalattal duális képzésre szerződést nem kötött - hallgatók közül szeptember 30-ig kell a vállalatnak kiválasztani a fennmaradó duális képzési helyekre a hallgatókat, valamint a hallgatói szerződést is szeptember 30-ig kell megkötni velük. 

 • KI A JOGOSULTJA A DUÁLIS HALLGATÓ UTÁNI ÁLLAMI FINANSZÍROZÁSNAK?

A felsőoktatási intézmények működéséhez a fenntartó biztosítja a támogatást. Az intézmények működéséhez biztosított állami támogatás rendszerét az Nftv. és külön kormányrendelet határozza meg. Az állami támogatás eleme a képzési tevékenység támogatása és a hallgatói juttatás. A képzési támogatásra és a hallgatói juttatásra is a felsőoktatási intézmény jogosult az adott jogszabályok keretei között. Ha a képzés részeként hosszabb idejű (pl. féléves) szakmai gyakorlatra is sor kerül, a felsőoktatási intézménynek ezen feladatokat is a költségvetési támogatásból kell megoldania. 

 • A HALLGATÓK ESETLEGES KÜLFÖLDI TANULMÁNYA HOGYAN ILLESZKEDIK A DUÁLIS KÉPZÉSBE?

A képzés tartama alatt egy külföldi tanulmányi szakaszt tartunk támogathatónak. Javasoljuk a partnerszervezeteknek, hogy a duális képzésben részt vevő hallgató ebben az esetben a duális képzési partnernél szüneteltesse munkaviszonyát. Így a partnervállalat mentesül a hallgatók díjazása alól a vállalati periódus alatt. Ezt a kitételt érdemes a hallgatói munkaszerződésben is rögzíteni. 

 • ELMEHET-E A HALLGATÓ PASSZÍV FÉLÉVRE?

A jelenlegi hatályos szabályozás szerint a felsőoktatásban tanuló hallgatók joga, hogy a képzési idő függvényében hallgatói jogviszonyát szüneteltesse (passzív félév). Ez a jog a duális hallgatót is megilleti.

Azonban a duális képzésre vonatkozó szabályok értelmében a vállalat a képzés teljes idejére, 12 hónapra minden évben köteles díjazásban részesíteni a hallgatót mind a vállalati, mind az intézményi periódusok alatt, ezért azt javasoljuk a partnerszervezeteknek, hogy a duális képzésben részt vevő hallgató ebben az esetben a duális képzési partnernél is szüneteltesse munkaviszonyát. Így a partnervállalat mentesül a hallgatók díjazása alól a vállalati periódus alatt. Ezt a kitételt érdemes a hallgatói munkaszerződésben is rögzíteni. 

 • BE LEHET-E FELSŐBB ÉVFOLYAMON KAPCSOLÓDNI A DUÁLIS KÉPZÉSI FORMÁBA?

A duális képzési forma a teljes tanulmányi időszakhoz kapcsolódik. Ebből következően nincs arra mód, hogy a hallgató felsőbb évfolyamokon kapcsolódjon csak a duális képzésbe.

 • HOGYAN TÖRTÉNIK A HALLGATÓK ELŐZETES KIVÁLASZTÁSA A VÁLLALATOK ÁLTAL, ILLETVE EZ HOGYAN TALÁLKOZIK AZ INTÉZMÉNYI KIVÁLASZTÁSSAL A PONTHATÁR MEGÁLLAPÍTÁS SORÁN?

Az érintett alapképzésre való jelentkezéstől elkülönül a duális formára való jelentkezés. Az alapképzésre országosan egységes elvek és pontszámítás alapján, rangsorolással kerülnek be a jelentkezők, a duális formára való felvétel pedig a vállalat egyéni/szubjektív szempontrendszere szerint történik. A vállalathoz  a jelentkezőnek kell közvetlenül jelentkezni, az általános felsőoktatási felvételi eljárástól független módon. A vállalat saját eljárásban előzetesen kiválasztja az általa megfelelőnek talált jelentkezőket. Ezzel párhuzamosan az általános, állami felvételi eljárásban a jelentkezők benyújtják jelentkezésüket a felsőoktatási intézményhez. A vállalat által kiválasztott jelentkezők a pozitív besorolási döntést (ponthatár megállapítását), a beiratkozást  követően az felsőoktatási intézménynél  a képzés duális  formája szerint  folytatják tanulmányaikat.

 • AMENNYIBEN IDŐKÖZBEN KIlép A HALLGATÓ A KÉPZÉSBŐL, KÉRHETŐ-E A HALLGATÓTÓL IDŐARÁNYOS KOMPENZÁCIÓ A VÁLLALAT KÖLTSÉGEINEK FEDEZÉSÉRE?

A hallgatói munkaszerződésben nincs lehetőség időarányos kompenzáció fizetésének kikötésére a  hallgatói felmondás esetén az erre vonatkozó feltételeket, követelményeket a hallgatói munkaszerződésben lehet meghatározni.

 • HOGYAN KEZELENDŐ, HA EGY HALLGATÓ kilép A DUÁLIS KÉPZÉSBŐL? MI TÖRTÉNIK, HA A CÉG AKAR KISZÁLLNI, VAGY KIZÁRJA A HALLGATÓT A KÉPZÉSBŐL?

A hallgató bármikor kérheti átvételét a hagyományos nappali munkarendre. Az együttműködési megállapodásban – illetve a hallgatói munkaszerződésben – szükséges rendelkezni a megállapodás és a szerződés egyoldalú vállalati felmondásának lehetőségéről, jogkövetkezményeiről.

 • HOL KELL BEJELENTENI A DUÁLIS KÉPZÉSBEN MÁR RÉSZT VEVŐ PARTNERSZERVEZET RÉSZÉRŐL A DUÁLIS KAPCSOLATTARTÓ ESETÉBEN BEKÖVETKEZŐ SZEMÉLYI VÁLTOZÁST?

A személyi változásra vonatkozó tájékoztatást az Oktatási Hivatal Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztályának szükséges elküldeni a dualis@oh.gov.hu címre.

 • A PARTNERSZERVEZET(EK) ÉLETÉBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOKRÓL KINEK ÉS KIT KELL TÁJÉKOZTATNI?

Minden esetben az együttműködési megállapodásban szereplő felsőoktatási intézménynek szükséges a változáskról tájékoztatni az Oktatási Hivatal Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztályát írásos formában. Amennyiben a fennálló eset további Osztályokkal való kapcsolatfelvételt eredményez, abban a Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztálya ad iránymutatást.

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő duális képzési együttműködési megállapodások adatváltozását, esetleges megszűnését minden esetben az adott felsőoktatási intézmény köteles bejelenteni az FRKP-9005. számú adatlapon   (http://www.oktatas.hu/felsooktatas/hatosagi_ugyintezes/intezmeny_mukodesi_adatok/egyuttmukodes_bejelentese), mely nyilatkozatot aláírva, beszkennelve kell megküldeni dr. Fekete Zsolt, a Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály főosztályvezetőjének a Fekete.Zsolt@oh.gov.hu e-mail címre, hogy a szükséges módosítások átvezetésre kerüljenek a nyilvántartásban. Emellett szükséges az együttműködési megállapodás módosítása, mely dokumentumot a dualis@oh.gov.hu e-mail címre kell megküldeni az FRKP-9005. számú adatlappal egyidejűleg. 

Az adatmódosítási eljárás igazgatási szolgáltatási díja együttműködési megállapodásonként 10.000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket. Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

 • AMENNYIBEN KÉRDÉSEM LENNE AZ OKTATÁSI HIVATAL FELÉ DUÁLIS KÉPZÉST ILLETŐEN, KIT KERESSEK?

Az Oktatási Hivatal Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztálya foglalkozik a duális képzésekkel kapcsolatos teendőkkel. Amennyiben kérdés/kérés merülne fel, a dualis@oh.gov.hu postafiókra küldhető információkérés.

 

Forrás: Oktatási Hivatal

2020

A honlap létrehozása az „EFOP-3.5.1-16-2017-00012 Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-Magyarországi peremvidéken” című projekt támogatásával valósult meg.

Főbb elérhetőségeink

Műszaki szakok:

Dr. Németh Gábor

egyetemi duális képzések felelőse

30/363-14-04; nemeth.gabor@uni-sopron.hu

Gazdasági szakok:

Bazsóné dr. Bertalan Laura

kari duális képzési koordinátor

30/6789-179; lkk-dualis@uni-sopron.hu

 Környezetmérnöki szakok:

Dr. Polgár András

kari duális képzési koordinátor

 30/3517-658; polgar.andras@uni-sopron.hu

 Részletes elérhetőségeinket itt találja!